به مفتون امینی و" ارک بلند شهر تبریز"اش
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
در مدح حضرت رسول(ص)
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۷۲۸ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
غزل7
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
غزل6
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
غزل پله
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
غزلمستزاد ذوقافیتین
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
غزل
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
به راوی زخم های بی بهبود هشت سال دفاع مقدس، ابراهیم حاتمی کیا
صالح سجادی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]