دو گرگ[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
سه روایت از یک زن[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
انقلاب ، نام کوچک زنی بود[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
خلیج فارس[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
سوار سال های بدگمانی(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]