دو گرگ[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
سه روایت از یک زن[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
انقلاب ، نام کوچک زنی بود[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
خلیج فارس[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
سوار سال های بدگمانی(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]