دو گرگ[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
سه روایت از یک زن[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
انقلاب ، نام کوچک زنی بود[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
خلیج فارس[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
سوار سال های بدگمانی(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]