دو گرگ[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
سه روایت از یک زن[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
انقلاب ، نام کوچک زنی بود[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
خلیج فارس[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
سوار سال های بدگمانی(انتظار)[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]