روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۷۰۶ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]