روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۷۲۹ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۷۴۵ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]