روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۷۱۷ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]