روایت غم انگیزیست قصه ای که هر شب[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
شانه هایم البرز[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
چقدر به تو نرسم[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
نام تو آنقدر در دهانم خیس خورد که به کامم چسبید[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
این همه که چنگ می زنم به این[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
وقتی به خانه می آیم[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
در چشم هایم گهواره ایست[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
می گویی "می خواهی بروی "[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
این مثنوی که[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
وقتی موهایت را پای آیینه شانه می زنی[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
زنجیر مرا بافته بودند[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
گم بودم در هیاهوی رگهای بریده ی روزنامه[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]