پتوی کهنه را کنار می زنی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
تا عمق 700متری و[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
هیچکس از قطار پیاده نشد[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
پشت نقاب های سفالی جورواجور[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
پایی برای رفتن نمانده و[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
لابه لای کتاب هایم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
پاهای کوچکت را بردار و[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]