به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]