به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]