به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]