به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]