به خودم و همه دلواپسی هایم[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
به شب قانع ام[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
صورت قشنگِ ماه[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
ازکنار لبهایت پاکم می کنی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
آرزوهایت را قورت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
سایه های خشک شده یمان[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
همزاد ریشتر یک زلزله ام[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
به سرزمین آخر ِ دنیا[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
یک سوژه ی بندرزاده[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
اشک هایت را به دریا نسبت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
خلیج دست به دهان[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]