تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]