تو با گریه ی زنی به دنیا آمدی[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
موج که میزنی[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
قدم هایت آنقدر محکم بود[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
به شهید ادواردو آنیلی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
پشت این دیوار[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
دنیا کوچک است اما[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
همیشه از ریاضیات بیزار بودم[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
هنوز گناهم ثابت نشده[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
دست هایش را که بتکاند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]