چشمهایم گاهی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
کنم هرشب ز دل بر تو دعایی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
باز هم غروب جمعه و باز هوای تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
من از حضور گرم تو ترسیده بودم[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
درست وقتی که دلم تنگ می شود[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]