چشمهایم گاهی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
کنم هرشب ز دل بر تو دعایی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
باز هم غروب جمعه و باز هوای تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
من از حضور گرم تو ترسیده بودم[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
درست وقتی که دلم تنگ می شود[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]