چشمهایم گاهی[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
کنم هرشب ز دل بر تو دعایی[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
باز هم غروب جمعه و باز هوای تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
من از حضور گرم تو ترسیده بودم[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
درست وقتی که دلم تنگ می شود[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]