چاقو سهم کوچک من بود[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
غمگینم . چون درختی که با من است[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
درد با شانه راحت‌تر است[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
هراسان . چون رفتار باد با درخت[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
ما آتشیم چون بوسه‌ی دو زخم[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]