چاقو سهم کوچک من بود[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
غمگینم . چون درختی که با من است[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
درد با شانه راحت‌تر است[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
هراسان . چون رفتار باد با درخت[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
ما آتشیم چون بوسه‌ی دو زخم[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]