وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]