وقتی ترکم کردی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
میله های قفس[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
قصه ی نیزه به سر رسید[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
قدمهای را[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
همه را رها کرده[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
دستی نماند برای دنیا تکان دهی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
پنجشنبه قرار من و تو در خیابان[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
شانه های پدر[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
شکسته می نویسم[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
به یک مترسک ساده[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
به تمام افق های دنیا اذان می گویم[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
چشمه در تُنگ خفه شد[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]