ازپشت شیشه[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
شعر[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
طوفان وباران[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
اینجا ، آنجا[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
جای خالی قناری ها[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
می شنوی ...[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
بادبادک ، باد ، کودک[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
فقط[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
نواها[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
سمت آنجا[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
صدای سفر[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]