ازپشت شیشه[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
شعر[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
طوفان وباران[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
اینجا ، آنجا[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
جای خالی قناری ها[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
می شنوی ...[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
بادبادک ، باد ، کودک[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
فقط[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
نواها[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
سمت آنجا[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
صدای سفر[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]