تو کلمه ای هستی که درخت ها را به کارخانه های چوب بری می فرستی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
به شازده کوچولو[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
زندگی را دوست داشتیم[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
زنبورها در پیراهنم[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
آه![ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
تقصیر پرنده ها نیست که گم می شوی[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
امروز فهمیدم ماهی ها چقدر غمگین اند[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
دیشب دو پری دریایی دیدم[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
به کودکان جنگ[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
عاشورا[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
می توانم کلمات را کنار بزنم و تو را در آغوش بگیرم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
جدا کردند[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]